چین کمونیست برای ما تسبیح و مهر می سازد

دایی ما از کربلا آمده بود. رفتیم خدمتشان .به عنوان سوغات یک تسبیح به ما دادند . خواستم ببوسم و بگذارم در جیبم . منصرف…