حسرت بودن در دنیا

روی تخت کلنیک درمانی ، زیر سرم …راستی سلامتی چه نعمت بزرگی است !آدم وقتی می افتد و نمی تواند کاری بکند ، تازه می…