نوروز جهانی تر می شود

روزنامه جام جم با این عکس و نوشتاری با همین عنوان [1] به استقبال نوروز رفت .اما چقدر دیر به جهانی شدن فرهنگ و تمدن…